IZJAVA 0 ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Kao natjecatelj na utrci Ultra Trail Dinarides izjavljujem da:

 1. sam u cijelosti upoznat sa pravilima utrke Ultra Trail Dinarides.
 2. sam svjestan da sam u smislu natjecatelja aktivni sudionik u prometu i dužan poštovati prometne
  propise. Prijava na utrku Ultra Trail Dinarides me ne oslobađa eventualnih kaznenih ili odštetnih
  postupaka koji bi uslijedili protiv mene u slučaju nepoštivanja prometnih i ostalih zakonskih propisa.
  U postupke protiv trećih osoba neću uključivati organizatora.
 3. sam zdrav i zdravstveno osiguran te se osjećam sposoban nastupiti na utrci.
 4. sam upoznat sa činjenicom da su zbog dužine i nepredvidljivosti trase mogući događaji koji mogu
  negativno utjecati na moje zdravlje (ozljeda, bolest) i/ili opremu (oštećenje/uništenje).
 5. sam upoznat sa činjenicom da se tijekom utrke mogu dogoditi događaji koji mogu negativno
  utjecati na moj konačni rezultat (npr, zaustavljanje od strane redara, osoba na kontrolnim točkama,
  onemogućavanja prolaska od strane vlasnika zemljišta i sl.). Te događaje ili kombinaciju događaja
  prihvaćam kao sastavni dio utrke te za iste neću kriviti organizatora utrke.
 6. u slučaju navedenog u točkama 4. i 5, protiv organizatora neću pokretati građansku ni kaznenu
  parnicu.
 7. ću u slučaju nesreće, ozljede ili prevare potrebitima ponuditi pomoć i ravnati se prema uputama
  organizatora
 8. ću izabrati razuman način za svladavanje staze te ću se kloniti opasnih dijelova, ograđenih
  prostora i sličnog. Tijekom natjecanja neću se kretati kroz usjeve i obradive površine, dvorišta kuća,
  zatvarati ću za sobom ograđene prostore te ću se natjecati u odgovarajućoj obući i odjeći.
 9. organizatoru tijekom utrke dopuštam snimanje i korištenje fotografija i video materijala.
 10. su svi moji podaci u prijavi i komunikaciji istiniti i točni.
 11. se natječem na vlastitu odgovornost.
HR